Aanbevolen : Autosloperij - Wij kopen auto's
  Auto Huren Dockx  thumbnail

Auto Huren Dockx

Published Feb 19, 22
5 min read

Bmw Huren

Luxauto, dat is zonder zorgen een  Auto huren

3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant. Artikel 5 - Betaling 5. 1. De facturen van Khisia zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar. In geen geval mogen facturen onderhands betaald worden aan personeelsleden of aangestelden van Khisia.

2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. location camionnette ans.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 5. 3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Khisia het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7. 1, dient de klant de facturen van Khisia, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. (location camionnette ans).

Uw weg naar de ultieme reisvrijheid, One Way Autoverhuur van Avis, is verrassend eenvoudig te boeken. Er is een groot aantal routes beschikbaar over het hele continent, waarbij u: Uw huurvoertuig kunt ophalen bij een van onze vele locaties in Europa, en deze weer kunt inleveren op uw eindbestemming. Uw huurauto kunt inleveren bij een andere locatie in dezelfde stad, ergens anders in hetzelfde land of zelfs bij een van onze locaties in een ander land.

Wat zijn de openingsuren, waarop ik een wagen kan afhalen of terugbrengen? De wagens kunnen steeds afgehaald worden op werkdagen en dit tussen 8u00 en 18u00. Op zaterdag zijn we open tot 13u. We zijn gesloten op zondag. Hoeveel bedraagt de waarborg? De waarborg bedraagt € 500 bij aanvang van de huur.

De waarborg krijgt u binnen de 5 werkdagen teruggestort op uw rekening na afloop van het contract en na aftrek van eventuele bijkomende kosten (schade, brandstof, extra kilometers, laattijdigheid,…). De waarborg wordt nooit cash terugbetaald. Wat en wanneer dient er betaald te worden? Bij aanvang van het contract dient zowel de huurprijs, als de waarborg van € 500 betaald te worden.

Huurwagens West Vlaanderen

Is de brandstof in de huurprijs inbegrepen? Neen, de brandstof is steeds voor eigen rekening. Gelieve het voertuig steeds terug in te leveren met hetzelfde brandstofniveau als bij vertrek. Anders dienen wij het brandstoftekort aan te rekenen bij de dagprijs. Is de verzekering in de huurprijs inbegrepen? Al onze wagens zijn standaard in Burgerlijke Aansprakelijkheid en Omnium verzekerd.

Het is dus niet toegestaan om te roken in de wagen. Brandgaten worden steeds doorgerekend aan een forfaitaire prijs van € 300 per brandgat. Tevens zal er, indien er gerookt werd in het voertuig, steeds supplementair een extra forfaitaire kost van € 250 BTW aangerekend worden om het voertuig terug rookgeurvrij te maken.

In dit geval is het ook noodzakelijk dat er een kopie van de ID en het rijbewijs van de extra bestuurder overhandigd werd bij aanvang van het contract. Deze persoon moet ook aan de overige huurvoorwaarden voldoen. Mag ik naar het buitenland rijden met de wagen? Wij voorzien assistentie voor de volgende landen België Frankrijk Luxemburg Portugal Denemarken Groot-Britannië Nederland Spanje (continent) Duitsland Italië Noorwegen Zweden Finland Ierland Oostenrijk Zwitserland In andere landen kunnen wij u helaas niet verzekeren.

Het huurcontract wordt dan verlengd op voorwaarde dat de huurprijs voor de verlengde periode voldaan werd. Is er een kilometerbeperking? Gelieve hiervoor een van onze vestigingen te contacteren. Bij het overschrijden van het maximum aantal inbegrepen kilometers met meer dan 25% (en zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder), behoudt de verhuurder zich het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en eventueel vroegtijdig te beëindigen.

Wij zijn met plezier 24/7 te uwer beschikking. Wat te doen bij schade of ongeval? Vul steeds een Europees aanrijdingsformulier in. Bij betwisting, gebrek aan tegenpartij, vandalisme,… gelieve steeds contact op te nemen met de Politie en een PV te laten opstellen. Op het huurcontract staat er bovenaan steeds een telefoonnummer van onze verzekeringsmaatschappij.

Wij stellen het op prijs indien u ons persoonlijk op de hoogte stelt, en ons te voorzien van de nodige documenten. Dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Kunnen de kosten van de huurwagens afgetrokken worden? Een gedeelte van de autokosten voor de huur van een personenwagen kan worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting - Bestelwagen huren.

Milieuvriendelijke wagens met lage CO2-uitstoot zijn fiscaal aantrekkelijker. Meer informatie over de CO2-uitstoot van onze huurvoertuigen vindt u in een van onze vestigingen. camionette huren. Dieselmotor Aftrekpercentage Benzinemotor Aftrekpercentage tot en met 60 gr 100 % tot en met 60 gr 100 % vanaf 61 t. e.m. 105 gr 90 % vanaf 61 t.

Entreprise Location Voiture

U verhuist en krijgt uw bed niet in uw wagen gepropt? Of u kocht een lading stookhout die u liefst niet op de achterbank vervoert? De oplossing? Een bestelwagen huren! Bij Valko, een specialist in de verhuur van een lichte vrachtwagen of bestelwagen, helpen we u meteen de baan op.

Zo kan u de keuze maken tussen bestelwagens met een verschillend laadvermogen. Zo kan u de huur van uw bestelwagen afstemmen op de zaken die u moet vervoeren. U heeft misschien niet per se de grootste bestelwagen nodig. Huur een kleinere bestelwagen, en bespaar zo op de huurprijs. Snelheid is één van onze sterke punten.

Uiteraard hangt dit af van vraag en aanbod, dus als het kan wacht u best niet zo lang met reserveren. Zo bent u zeker dat wij een bestelwagen voor u kunnen klaarzetten. Hebt u een lichte vrachtwagen in het weekend nodig? Dan reserveert u het best een paar dagen op voorhand.

Latest Posts

Wanneer Best Auto Verkopen

Published Nov 28, 23
6 min read

Takeldienst Walter Zaventem Zaventem

Published Nov 28, 23
5 min read